பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 6. தகவல் செயலாக்கம் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 6. தகவல் செயலாக்கம்

பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 6. தகவல் செயலாக்கம்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. சுடோகு என்ற சொல் ஜப்பானிய மொழியிலிருந்து வந்தாகும்.
பதில்:-
2. நவீன சுடோகுவைக் கண்டறிந்தவர் ஆரியப்பட்டா.
பதில்:-
3. இலக்கங்கள் 3, 6, 9, 5 ஐ ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தி 24 நான்கு இலக்க எண்களை எழுதலாம்.
பதில்:-
4. சுடோகு 1979 இல் வெளியிடப்பட்டது.
பதில்:-
5. சுடோகுவில் செங்குத்தான கட்டங்கள் நிரை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..