பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. வடிவியல் - clickhere

clickhere பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. வடிவியல்

பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. வடிவியல்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. இரண்டு இணைகோடுகள் ஒரு குறுக்கு வெட்டியால் வெட்டப்படும் போது, _______________ சமமாக இருக்கும்.
பதில்:-
2. குறுக்கு வெட்டியின் ஒரே பக்கம் அமைந்த உட்கோணங்கள் ___________ கோணங்களாகும்.
பதில்:-
3. ஒரு கோணத்தினை அமைக்கும் கதிர்கள் அக்கோணத்தின் _____________ எனப்படும்.
பதில்:-
4. ஒரு கோணத்தை இரு சம அளவுகளாகப் பிரிக்கும் கோடு அல்லது கோட்டுத்துண்டு அக்கோணத்தின் _________________ எனப்படும்.
பதில்:-
5. இரு கோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி சந்திக்கும் போது வெட்டும் புள்ளிகளில் ___________ கோணங்கள் அமைகின்றன.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..