பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. புள்ளியியல் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. புள்ளியியல்

பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 5. புள்ளியியல்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. தரவு என்றால் தகவல்கள் மற்றும் எண் உருக்களை கொண்டு முடிவுகளை பெறுதல் ஆகும்.
பதில்:-
2. முதல் நிலை தரவு என்பது மூலத்தரவிலிருந்து பெறப்பட்ட தொகுக்கப்படாத தகவல் ஆகும்.
பதில்:-
3. படவிளக்கபடம் என்பது தரவுகளை படங்களை மூலம் குறிப்பிடுவது அல்ல.
பதில்:-
4. ஒவ்வொரு தகவலின் நிகழ்வும் ஒரு குத்துக் கோட்டு குறி ‘|’ கொன்டு குறிக்கலாம்.
பதில்:-
5. முதல் நிலை தரவுகள், இடண்டாம் நிலை தரவுகளைவிட நம்பகத்தன்மை அற்றவை.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..