பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. வடிவியல் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. வடிவியல்

பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. வடிவியல்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. அனைத்துச் செவ்வகங்களும் எப்போதும் வடிவொத்தவையாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
பதில்:-
2. ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களுக்கு விகிதசமத்தில் இருக்கும்.
பதில்:-
3. சர்வசம உருவங்கள் என்பன வடிவிலும் அளவிலும் எதிராக அமையும்.
பதில்:-
4. இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமம் எனில், அவற்றின் ஓத்த பாகங்கள் சர்வ சமமாகும்.
பதில்:-
5. ஒரு முக்கோணமாது இரு மிகை நிரப்புக் கோணத்தை பெற்றிருக்கும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..