பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் - clickhere

clickhere பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்

பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 4. நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. 110: x : : 8:88 என்ற விகிதச் சமங்களில் x-இன் மதிப்பு ___________ ஆகும்.
பதில்:-
2. ஒரு சட்டையின் விலை ரூ.500 எனில் 3 சட்டைகளின் விலை ரூ._________ ஆகும்.
பதில்:-
3. 7மீ துணியின் விலை ரூ.294 எனில் 5 மீ துணியின் விலை ரூ._________ ஆகும்.
பதில்:-
4. 3 பேனாக்களின் விலை ரூ.60 எனில் 7 பேனாக்களின் விலை ரூ._________ ஆகும்.
பதில்:-
5. 5 செருப்புகளின் விலை ரூ.250 எனில் 10 செருப்புகலி விலை ரூ.__________ ஆகும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..