பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. இயற்கணிதம் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. இயற்கணிதம்

பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. இயற்கணிதம்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. ஒவ்வொரு உறுப்பில் இருந்தும் பொதுவாக உள்ள ஈருறுப்புக் காரணியை வெளியே எடுத்து காரணிப்படுத்துதல்.
பதில்:-
2. அனைத்து எண்களுக்கும், கோவைகளுக்கும் ‘I’ ஒரு காரணி ஆகும்.
பதில்:-
3. ஒவ்வொரு இயற்கணிதக் கோவையும் பல்லுறுப்புக் கோவை ஆகும்.
பதில்:-
4. ஒத்த குறிகளை பெருக்கும்போது மிகைக் குறியே வரும்.
பதில்:-
5. 16+4y+xy -இன் உயர்ந்த அடுக்கு 1 ஆகும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..