பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3 இயற்கணிதம் - clickhere

clickhere பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3 இயற்கணிதம்

பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3 இயற்கணிதம்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. x
பதில்:-
2. 2x + 3y
பதில்:-
3. 7pq + 11pq
பதில்:-
4. -6ab
பதில்:-
5. xyz
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..