பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. விகிதம் மற்றும் விகித சமம் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. விகிதம் மற்றும் விகித சமம்

பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 3. விகிதம் மற்றும் விகித சமம்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. ஒரு பேனாவின் விலை `20 எனில் பத்து பேனாக்களின் விலை `200 ஆகும்.
பதில்:-
2. இரண்டு விகிதங்கள் சமம் எனில் ab = cd என்பது விகிதசமனின் குறுக்குப் பெருக்கல் ஆகும்.
பதில்:-
3. விகிதத்தில் ஒவ்வொரு எண்னும் உறுப்பு என அழைக்கப்படும்.
பதில்:-
4. இரண்டு விகிதங்கள் சமமாக இருந்தால் அதை விகித சமம் என்கிறோம்.
பதில்:-
5. 10 பந்துகளின் விலை 100 எனில், 5 பந்துகளின் விலை 50.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..