பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவைகள் - clickhere

clickhere பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவைகள்

பருவம்1: ஏழாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவைகள்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. ஒரு சதுரம் சாய்சதுரமானது ஆகும். ஆனால் ஒரு சாய்சதுரம் சதுரம் ஆகாது.
பதில்:-
2. சரிவகத்தின் பரப்பளவு = 1/2 x h (a+b) ச. அலகுகள்.
பதில்:-
3. சரிவகத்தில் இணைப்பக்கங்கள் முறையே முறையே 17 செ.மீ 12 செ.மீ இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் 4 செ.மீ எனில் சரிவகத்தின் பரப்பளவு 157.5 ச. அலகுகள்.
பதில்:-
4. சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் ஒரே அளவாக இருக்கும்.
பதில்:-
5. எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமமாக கொண்ட வடிவம் சரிவகமாகும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..