பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவியல் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவியல்

பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. அளவியல்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. முக்கோணத்தின் பரப்பளவு = ___________ சதுர அலகுகள்.
பதில்:-
2. முப்பரிமாண வடிவத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ____________ அல்லது ___________.
பதில்:-
3. கனச்செவ்வகத்திற்கு ________ விளிம்புகள் உள்ளன.
பதில்:-
4. ஒரு தின்ம உருளையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ___________ ஆகும்.
பதில்:-
5. பிரட்-ன் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ______________.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..