பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. இயற்கணிதம் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. இயற்கணிதம்

பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 2. இயற்கணிதம்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. 12, 9 6, 3, 0 என்பது ஒரு தொடர் வரிசை.
பதில்:-
2. ஏதேனும் ஒரு எண்ணை பூஜ்யத்தால் பெருக்கினால் கிடைப்பது அதே எண் ஆகும்.
பதில்:-
3. a + b = b - a என்பது சமமாகும்.
பதில்:-
4. n = 4 எனில் n + 3 என்பது 8 ஆகும்.
பதில்:-
5. இயற்கணிதத்தில் ‘n’ என்பது மாறி ஆகும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..