பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள்

பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. இரு விகித முறு எண்களின் பெருக்கற்பலன் 1 எனில், ஒரு விகித முறு எண்ணானது மற்றொரு விகிதமுறு எண்ணின் தலைகீழி எனப்படும்.
பதில்:-
2. ஒரு விகிதமுறு எண்ணானது எப்பொழுதும் இரு முழுக்களின் விகிதமாக எழுத இயலும்.
பதில்:-
3. a x 1 = 1 x a = a.
பதில்:-
4. 2 - (-2) = 2.
பதில்:-
5. 0-இன் பெருக்கல் நேர்மாறு 1 ஆகும்.
பதில்:-
6. ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணையும் எண்கோட்டின் மூலம் அறியலாம்.
பதில்:-
7. a - b = b - a →
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..