பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள்

பருவம் 1 : எட்டாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. விகிதமுறு எண்கள்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. a x b -
பதில்:-
2. a x b = b x a -
பதில்:-
3. (a x b) x c = a x (b x c) -
பதில்:-
4. a + 0 = 0 + a = a -
பதில்:-
5. a x (b + c) = (a x b) + (a x c) -
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..