பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. எண்கள் - clickhere

clickhere பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. எண்கள்

பருவம் 1 : ஆறாம் வகுப்பு - கணக்கு - 1. எண்கள்

வினாக்களை புரிந்துகொண்டு விடைகளை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
Prepared & Supported by www.thodakkakalvi.com TEAM

  
5 நிமிடத்திற்குள் கவனமாகவும் , விரைவாகவும் விளையாட்டை முடிக்க.
விளையாடி முடித்தபின் , அனைத்தையும் எழுதிப்பார்க்கவும். நன்றி.
உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துகள்.

1. ஆயிரத்தின் முன்னி 900 என்பதாகும்.
பதில்:-
2. மிகச்சிறிய ஐந்திலக்க எண் - 99,999 என்பதாகும்.
பதில்:-
3. பத்தாயிரத்தின் தொடரி - 10,001 ஆகும்.
பதில்:-
4. 100 x 10 = 10000 ஆகும்.
பதில்:-
5. ஒரு எண்ணிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி ஆகும்.
பதில்:-

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..